Jesteś tutaj

Strona główna » Konkursy (2011-2016)

Konkurs "Turystyczna Rodzinka" 2015

Regulamin konkursu "Turystyczna rodzinka" 2015
realizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Materiały do pobrania

>>>> Karta zgłoszenia (pdf)
>>>> Karta zgłoszenia (doc)

>>>> Ulotka informacyjna o konkursie (pdf)

>>>> Dzienniczek wypraw rodzinnych - ulotka
         - do wykorzystania dla upowszechnienia akcji (pdf)

>>>> Dzienniczek wypraw rodzinnych - okładka
        - do wykorzystania we własnym dzienniczku (jpg)
>>>> Dzienniczek wypraw rodzinnych - przykładowa strona dzienniczka
        - do wykorzystania we własnym dzienniczku (jpg)

 

Regulamin

Rodzinne uprawianie turystyki, rekreacji i sportu, oprócz wspólnej troski o zdrowie i kondycję fizyczną, ściśle wiąże się z budowaniem i wzmacnianiem więzi w rodzinie, pogłębianiem wzajemnych relacji oraz kształtowaniem cech i postaw pożądanych w życiu rodzinnym i społecznym. Szczególną formą aktywności ruchowej, w której może uczestniczyć cała rodzina, są różne formy turystyki aktywnej i kwalifikowanej proponowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ogłasza Ogólnopolski Konkurs ”Turystyczna Rodzinka” realizowany od 2011 roku w ramach promocji turystyki rodzinnej.

I. Celem Konkursu jest:

• promocja spędzania czasu wolnego przez rodziny w sposób aktywny,

• zachęcenie rodzin do wspólnego systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach ,

• kształtowanie prozdrowotnego stylu życia,

• popularyzacja krajoznawstwa i „Małych Ojczyzn”,

• kształtowanie zachowań proekologicznych aby zachować teraźniejszość dla przyszłości.

II. W Konkursie mogą wziąć udział rodziny (min. 1 dorosły, 1 dziecko), mile widziane rodziny wielopokoleniowe, wspólnie uprawiające turystykę, które:

1. Zgłoszą w terminie do 30 lipca 2015 roku do biura Zarządu Głównego PTTK na adres ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa lub na adres mailowy: poczta@rodzina.pttk.pl chęć uczestnictwa w nim (karta zgłoszenia do pobrania ze strony www.rodzina.pttk.pl)

2. Odbędą w terminie do 30 grudnia 2015 roku co najmniej 8 wycieczek turystycznych, jedno lub wielodniowych, pieszych, kolarskich, kajakowych itp. - preferowana różnorodność form.

3. Opiszą przebieg każdej wycieczki, potwierdzą ich przebieg w obiektach zlokalizowanych na trasie i w ciekawy sposób przedstawią go w przygotowanym przez siebie Dzienniczku Wypraw Rodzinnych. Spośród 8 wycieczek: co najmniej 2 należy odbyć po najbliższej okolicy (gminie, powiecie), 2 na terenie województwa, pozostałe według uznania, ale na terenie Polski.

4. Prześlą Dzienniczki Wypraw Rodzinnych na adres jak w p. II.1 do 15 stycznia 2016 roku (liczy się data wpłynięcia do biura) z dopiskiem "Turystyczna Rodzinka", lub na adres mailowy: poczta@rodzina.pttk.pl.

III. Oceny Dzienniczków dokona komisja powołana przez Zarząd Główny PTTK.

1. Pod uwagę będzie brane odbycie wycieczek zgodnie z p. II.2 regulaminu oraz udokumentowanie ich i opisanie.

2. Do Dzienniczka WYpraw Rodzinnych można wpisywać wycieczki odbyte przez rodzinę od początku danego roku.

3. Dzienniczki mogą być pisane ręcznie i komputerowo, a także w formie multimedialnej nagrane na płycie, najważniejsza jest ich treść. Zalecany format dzienniczków tradycyjnych: A-5 lub A-4, natomiast prace multimedialne prosimy zapisywać w formatach dających się otworzyć w ogólnodostępnych programach.

IV. Dla najaktywniejszych 200 rodzin z terenu całego kraju ustanowiono specjalną odznakę "Turystyczna Rodzinka 2015 roku".

V. Wszystkie rodziny uczestniczące w Konkursie otrzymają certyfikat i materiały krajoznawcze.

VI. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.rodzina.pttk.pl do końca lutego następnego roku.

VII. Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do organizatorów.

_____________________

Informacje, jakie powinny znaleźć się w Dzienniczku Wypraw Rodzinnych

1. Dane uczestników wypraw: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, stopień pokrewieństwa oraz informacje dotyczące rodziny i tradyzji wędrówek rodzinnych.

2. Data wycieczki, trasa (opis), ilość kilometrów, forma wędrowania (piesza, kajakowa, rowerowa itd.)

3. Potwierdzenia w postaci pieczątek, bilety z parków narodowych, muzeów itp.). Można też umieszczać zdjęcia, rysunki i inne formy graficzne, wg uznania oraz fantazji zespołu wędrującego.

_____________________

www.rodzina.pttk.pl

Partnerzy

 

Wspierają nas

Patroni honorowi:

MSiT

Logo POT

Rodzina PTTK wspiera

Karta Dużej Rodziny

 

Współpraca